Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học

233

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học

Tác giả: Phạm Văn Quyết và Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội ấn hành năm 2001

Giọng đọc: nhiều người đọc