Các Triều Đại Việt Nam 

Tác giả: Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng

Nhà xuất bản Thanh Niên Hà Nội ấn bản năm 1999

Giọng đọc: Cô Huỳnh