Tình Đời Ý Đạo

Tác giả: HT Thích Hộ Giác

Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, trong hầu hết hoàn cảnh sống, sự kết giao thân cận để có đối tượng tôn thờ nương tựa là điều tối cạnh. Thiếu đối tượng chúng ta sẽ lạc lỏng bơ vơ, cuộc sống trở thành vô vị, bản chất đời sống là tình cảm. Lộ trình thành đạt nguyện ước đời sống là lí trí, tình cảm thiếu lí trí là tình cảm ích kỷ yếu hèn, lí trí thiếu tình cảm là lí trí lập dị cực đoan.