Xa Xôi Thôn Ngựa Già

Tác giả: Ma Văn Kháng 

Nhà Xuất Bản Phụ Nữ ấn hành

Giọng đọc: Như Minh