Mùa Hè Quê Ngoại

Tác giả: Trần Huyền Ân

Nhà Xuất Bản Trẻ và Hội Nhà Văn ấn hành năm 2002 

Giọng đọc: Đỗ Thụy