Chuyện Trò

Tác giả: Cao Huy Thuần

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2012 

Giọng đọc: Hồng Hà