Tập Truyện Sơn Nam

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Đức Lư