Tiếng Đất

Tác giả:Hà Nguyên Huyến

Nhà Xuất Bản Trẻ và Hội Nhà Văn ấn hành năm 2002

Giọng đọc: Dương Liễu