Thuật Xử Thế Của Người Xưa

Tác giả : Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Lê Như Quỳnh