Xóm Lò Heo

Tác giả: Nguyễn Trí Công

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Can