Biển Cả Và Giá Trị Cuộc Sống

Tác giả: Richard Bode

Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành 2006

Giọng đọc: Quang Điền