Hoàng Tử Tật Nguyền

Tác giả: Dinah Maria Mulock Craik

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2001

Giọng đọc: Ngô Hồng