Mưa Chuồn Chuồn

Tác giả: Lý Lan 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Anh Khoa