Người xưa có nói câu là “thế nhân thùy vô quá cãi chi vị thánh hiền” tức là giữa con người này không ai không lỗi lầm từ những hành động theo bản năng sẵn có, nhưng nếu bản năng được khắc phục thì khả năng chúng ta kiểm soát mình và kiềm chế tất cả những sự phát tác của sai lầm càng tốt. Như vậy muốn làm thánh hay phàm đều lệ thuộc vào nghị lực và sự quyết đoán của mỗi chúng ta. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng sự tiềm ẩn của bản năng là điều suốt đời chúng ta phải canh nó để giữ nó, phải kiềm nó, phải thúc liễm nó.

Trích trong bài giảng: Bản Năng Và Lý Trí 

Bài liên quan