Trong các pháp, Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đén như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.

Trích trong bài giảng: Để Tâm Hết Mỏi Mệt

Bài liên quan