Là quả vị Thánh cao nhất trong tứ Thanh Quả, đạt được sự giải thoát giác ngộ viên mãn, đạt được Vô Ngã hoàn toàn, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa.

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 90) 

Bài liên quan