Bài giảng Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại Linh Phước Cổ Tự (H. Tân Phước – T. Tiền Giang) ngày 09/09/2018