Pháp thoại Bốn Mươi Đề Mục Thiền Chỉ do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2017

Bốn Mươi Đề Mục Thiền Chỉ – Thích Nhật Từ
Đánh giá