Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất!

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 100 đến 106)