“ai cho tôi lương thiện”, câu hỏi này có lẽ sẽ rất khó để trả lời, chỉ có chính chúng ta mới tìm được câu trả lời đó. Phật học có câu phật ở tại tâm, nghĩa là không phải tu ở đâu cả, phật ở ngay trong chúng ta, hay rộng hơn, trong mỗi chúng ta đều chưa đựng phần lương thiện, tử tế, thanh cao… Mỗi người đều có thể làm việc tử tế. Mỗi việc tử tế sẽ giúp cho cả xã hội tử tế. Muốn thay đổi người khác thì chính mình là người thay đổi đầu tiên. Đừng đòi hỏi xã hội phải tử tế khi mà tự bản thân mỗi người chưa tự tử tế

Trích trong bài giảng: Bần cùng sinh đạo tặc

Bài liên quan