1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký Thứ Hai Mươi Mốt

 Bấy giờ có mười hai na do tha chúng trời Biến Tịnh thấy A Tu La nhẫn đến trời Quang Âm cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vừa mừng hớn hở tự hiện oai lực bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Có tam muội tên Siêu quá tất cả pháp. Đại Bồ Tát được tam muội ấy rồi, ở nơi các phan duyên và tất cả sự đều sanh lạc thọ mà chẳng sanh khổ thọ. Giả sử ở trong sự địa ngục khổ não, cũng đều sanh ý tưởng vui vẻ, hoặc nơi súc sanh đạo thọ báo súc sanh đạo thọ báo súc sanh cũng ý tưởng vui, hoặc tại ngạ quỉ đạo thọ đói khát cũng sanh tưởng vui, hoặc ở trong A Tu La đạo cũng sanh tưởng vui, hoặc trong loài người bị khổ cũng sanh ý tưởng vui mà chẳng hề sanh ý tưởng khổ. Giả sử bị chặt tay chặt chưn, lắt tai xẻo mũi hay dao gậy chém đập thân người, hoặc tù ngục giam cầm, treo ngược, xẻo da thịt như lột áo, cột trói thái thịt, chày giã ép nghiền như bã mía, chà đạp dập nát như lau cói, hoặc bị thiêu đốt như tim đèn như đuốc sáng, hoặc bị cho sư tử cọp sói xé ăn, hoặc bị rót nước dấm nước cay vào miệng mũi, hoặc bị nung nấu hay thui đốt, hoặc cho voi ngựa chà đạp, hoặc bị móc mắt, hoặc bị mâu sóc đâm giơ lên cao, hoặc bị chặt đầu,tất cả sự ấy đều sanh ý tưởng vui.

 Tại sao vậy?

 Vì đại Bồ tát ấy trong đêm dài tu hạnh Bồ Tát phát nguyện như vầy: Nếu có chúng sanh bố thí vật thực cho tôi,nguyện họ được vui Niết bàn, nếu có chúng sanh ở nơi tôi bố thí cúng dường lễ bái tôn trọng cung kính khen tặng hoặc chê bai xua đuổi quở mắng đánhgiết, đều nguyện cho tất cả đều được vui Niết bàn và giác ngộ Vô thượng Bồ đề.

 Đại Bồ Tát ấy thành tựu tâm như vậy, đầy đủ nghiệp như vậy, cũng lại trọn vẹn nguyện như vậy, đối với tất cả chúng sanh đều sanh ý tưởng vui, thường hay tu tập luôn chẳng hở dứt. Do nghiệp báo ấy mà được tam muội Nhứt thiết pháp lạc rất thiện thắng ấy. Lúc đại Bồ Tát được tam muội ấy chẳng bị các ma nhiễu hoại, cũng chẳng bị các ma sự ràng buộc. Phải biết đại Bồ Tát nầy được năm thứ tự tại: một là thọ mạng tự tại, hai là sanh tự tại, ba là nghiệp tự tại, bốn là giác quán tự tại, năm là những món quả báo tự tại. Đại Bồ Tát nầy nếu muốn quá một đời chứng Vô thượng Bồ đề, do nơi sức tam muội ấy nên liền có thể được chứng. Nếu chẳng thích mau chứng Vô thượng Bồ đề thì có thể ở đời vô lượng a tăng kỳ kiếp cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Phải biết Bồ Tát ấy an trụ đại thừa thường làm Đạo Sư cho chư Bồ Tát nhiếp thọ tất cả chư Bồ Tát khác. Đại Bồ Tát nầy nhàm lìa các loài mà vì độ chúng sanh nên lại sanh vào trong các loài, cứu cánh sở học của tất cả Bồ Tát được Bát Nhã Ba la mật nhiếp thọ, đầy đủ tất cả xảo phương tiện biết các ma nghiệp được pháp cứu cánh. Thừa Phật oai thần, chư đại Bồ Tát ấy nơi tất cả pháp đều biết được hết”.

 Chúng trời Biến Tịnh nói kệ tán thán đức Phật:

 “Chúng tôi tất cả trời Biến Tịnh

 Ở nơi Phật pháp đều biết hết

 Đầu mặt quy kính Thiên Nhơn Sư

 Các căn tịch tĩnh như tịch diệt

 Hiểu rõ các nghĩa được cúng dường

 Đấng Mâu Ni đã qua sanh tử

 Tôi nay tán thán đại Đạo Sư

 Hay dắt dẫn người chẳng bị dắt

 Các pháp tánh tướng chẳng cứu cánh

 Cũng lại chẳng có chỗ y trụ

 Như Lai khéo biết sự vọng tưởng

 Như nhà ảo thuật biết sự ảo

 Người trí hiểu rõ tiếng ngữ ngôn

 Dụ như hang sâu dột tiếng vang

 Thế Tôn tri kiến khéo như vậy

 Tất cả thế gian Trời Người thảy

 Không có chúng sanh không thọ mạng

 Cũng lại không nhơn không có ngã

 Đại trí quan sát tất cả tưởng

 Rõ thấu ý tưởng đều về không

 Lưỡng Túc Thế tôn đại từ bi

 Hằng thường hành từ chẳng tạm bỏ

 Tất cả thế gian các Trời Người

 Chẳng lường biết được trí Như Lai

 Đạo Sư diễn nói duyên chúng sanh

 Đó là từ tâm căn lành lớn

 Biết rõ tất cả các chúng sanh

 Không có chúng sanh và thọ mạng giả

 Nơi đây chúng tôi không cấu trược

 Tâm trí thanh tịnh lìa nghi hoặc

 Thế nên nơi Phật thắng trí huệ

 Đấng đáng thọ cúng dâng cúng dường

 Ở trong mười phương thế giới kia

 Tìm khổ rốt ráo chẳng có được

 Như Lai vô thượng trời trong trời

 Nói duyên chúng sanh phát từ tâm

 Đây là lời dạy của Thế Tôn

 Nay tôi được hiểu cũng như Phật

 Vì thế tôi đối Thế Gian giải

 Nay được cúng dường bực đáng cúng

 Đã không chúng sanh cũng không khổ

 Thế nên không có được cứu độ

 Đã khiển trừ được lòng ưu muộn

 Bèn được mừng vui rất hớn hở

 Phật giáo như vậy bất tư nghị

 Chúng tôi đã được biết như thiệt

 Thế nên nay tôi cúng dường Phật

 Nguyện được trí vô thượng Như Lai

 Phật ở các loài chẳng thấy khổ

 Niết bàn cũng lại bất khả đắc

 Tăng thượng vứt bỏ nơi sanh tử

 Dùng đây lợi ích các thế gian

 Không khổ không loài không chúng sanh

 Cũng không Niết bàn để y trụ

 Biết được Phật pháp như vậy rồi

 Thế nên chúng tôi nay cúng dường

 Phật đủ từ bi và hỉ xả

 Chuyễn vì chúng sanh thường diễn thuyết

 Mà lại chẳng thấy có chúng sanh

 Được trụ nơi bốn tâm vô lượng

 Chẳng thấy có ai là phóng dật

 Cũng lại chẳng thấy bất phóng dật

 Biết được giáo pháp của Phật rồi

 Nay tôi cúng dường đại Đạo Sư

 Vô Thượng Sĩ nơi thân lìa thân

 Quán thân cứu cánh bất khả đắc

 Dầu vậy chẳng phải chẳng nói niệm

 Mà nói có niệm và thất niệm

 Thiện Thệ thường nói tu học niệm

 Đó là quán thân chánh niệm xứ

 Nay được cúng dường đấng cứu độ

 Thế Tôn quán thọ bất khả đắc

 Vì thọ không có thể tánh vậy

 Cũng lại quán sát nơi thọ giả

 Cứu cánh không có tánh chơn thiệt

 Và quán người tu niệm xứ ấy

 Cứu cánh cũng lại bất khả đắc

 Chúng tôi biết Phật pháp như vậy

 Nay được cúng dường Thiên Nhơn Sư

 Quán tâm và quán tâm số pháp

 Cứu cánh thể tánh bất khả đắc

 Cũng lại chẳng thấy có tu niệm

 Và không ai chánh trụ niệm xứ

 Phật nói niệm cùng tâm hòa hiệp

 Người cầu giải thoát phải tu học

 Chúng tôi biết Phật giáo như vậy

 Nay được cúng dường Chánh Biến Tri

 Như Lai chẳng thấy có các pháp

 Cũng chẳng thấy có người tu pháp

 Đại Thánh chỉ dạy tụ tập niệm

 Niệm ấy cũng lại tánh tự không

 Lại nói niệm cùng pháp hòa hiệp

 Muốn cầu giải thoát phải nên tu

 Chúng tôi biết Phật pháp như vậy

 Nay được cúng dường Nhứt thiết trí

 Một niệm xứ còn bất khả đắc

 Huống lại còn có ba và bốn

 Nghĩa là nơi niệm trụ xứ ấy

 Các niệm xứ ấy thảy đều không

 Thế nên thiệt cầu bất khả đắc

 Cứu cánh không người thọ khổ lạc

 Chúng tôi biết thánh giáo như vậy

 Nay được cúng dường Phật Thế Tôn

 Mâu Ni tuyên dạy tứ chánh cần

 Nếu có Tỳ Kheo chuyên tu tập

 Đây thì hay làm đường giải thoát

 Sẽ được ra khỏi biển sanh tử

 Mà không ai thoát không ai trói

 Không Phật không giáo không Bồ đề

 Nhưng lại chẳng hoại giả danh dụng

 Thế nên nay tôi cúng Đại Thánh

 Phật dạy bốn thứ như ý túc

 Đường an ổn giải thoát thắng diệu

 Hàng chúng sanh các căn tịch tĩnh

 Tu hành đạo nầy được Niết bàn

 Như ý và túc cùng người tu

 Chơn thiệt quán sát bất khả đắc

 Nhưng chẳng đoạn tuyệt nêu có làm

 Cảnh giới trí huệ chẳng thấy có

 Trong giáo pháp Thế Tôn như vậy

 Nơi đây chúng tôi đều biết cả

 Tâm trí thanh tịnh không cấu uế

 Đều được xa rời các nghi hoặc

 Dùng đây tức là thượng cúng dường

 Cúng đấng kham thọ đấng thù thắng

 Thế nên diệu trí không ngang sánh

 Nay tôi đều được dâng cúng dường

 Đấng Thế Gian Giải nói ngủ căn

 Xuất thế được đến giải thoát

 Cẩn thận chớ lười thường siêng tu

 Đó là xu hướng Niết bàn lộ

 Căn và người tu thảy đều không

 Cũng không giải thoát và người thoát

 Nơi đây chúng tôi đều không nghi

 Thế nên nay được cúng dường Phật

 Đạo Sư chỉ dạy năm thứ lực

 Đường chánh đến được thành Niết bàn

 Đây dứt được hết phiền não phược

 Khiến người bị trói được giải thoát

 Thể các lực ấy tánh tự không

 Phiền não và Phật đều cũng không

 Chúng tôi nơi đây không nghi lự

 Thế nên nay được cúng Như Lai

 Đại Tiên diễn nói bảy giác chi

 Bồ đề phần pháp đạo tối thắng

 Hay mở sự trói các chúng sanh

 Hướng đến Niết bàn đường lớn thẳng

 Không có trói buộc và giải thoát

 Cũng không ai bị trói được mở

 Nơi đây chúng tôi không nghi hoặc

 Thế nên nay được cúng dường Phật

 Thế Tôn tuyên dạy bát chánh đạo

 Hiển thị tất cả các quần sanh

 Đây là gốc khổ các phiền não

 Tu học thánh đạo dứt trừ được

 Cả hai pháp ấy lìa đối trị

 Đó là thánh đạo và phiền não

 Chúng tôi nơi đây đều không nghi

 Thế nên được cúng đấng đáng cúng

 Tu xa ma tha và xá na

 Đạo ấy hay hết các mé khổ

 Chỉ bày thọ khổ tập khí dơ

 Thể các lực ấy tánh tự không

 Phiền não và Phật đều cũng không

 Chúng tôi nơi đây không nghi lự

 Thế nên nay được cúng Như Lai

 Đại Tiên diễn nói bảy giác chi

 Bồ đề phần pháp đạo tối thắng

 Hay mở sự trói các chúng sanh

 Hướng đến Niết bàn đường lớn thẳng

 Không có trói buộc và giải thoát

 Cũng không ai bị trói được mở

 Nơi đây chúng tôi không nghi hoặc

 Thế nên nay được cúng dường Phật

 Thế Tôn tuyên dạy bát chánh đạo

 Hiển thị tất cả các quần sanh

 Đây là gốc khổ các phiền não

 Tu học thánh đạo dứt trừ được

 Cả hai pháp ấy lìa đối trị

 Đó là thánh đạo và phiền não

 Chúng tôi nơi đây đều không nghi

 Thế nên được cúng đấng đáng cúng

 Tu xa ma tha và xá na

 Đạo ấy hay hết các mé khổ

 Chỉ bày thọ khổ tập khí dơ

 Kiếp xa Thế Tôn đã trừ sạch

 Quả xa ma tha và xá na

 Tất cả thứ ấy thảy đều không

 Chúng trời nơi đây lìa nghi hoặc

 Vì thế chúng tôi nay cúng dường

 Phật nói bất tịnh trị tham dục

 Từ tâm đối trị các sân khuể

 Tỳ bà xá na đối trị si

 Như Lai hiển thị các chúng sanh

 Đây đều vô tác không tạm dừng

 Thế nên không cấu cũng không tịnh

 Chúng tôi nơi ấy đều không nghi

 Thường thích cúng dường đại Đạo Sư

 Mười nghiệp bất thiện của Phật nói

 Thứ ấy gọi là nghiệp đạo ác

 Sát sanh thâu đạo và tà dâm

 Vọng ngữ lưỡng thiệt cùng ác khẩu

 Ỷ ngữ tham dục và sân khuể

 Tối hậu thứ mười tên tà kiến

 Phật nói thứ ấy là bất thiện

 Là nghiệp đạo ác của chúng sanh

 Đã không chúng sanh cũng không hại

 Cả chín nghiệp kia cũng đều không

 Không có đối trị các thiện ác

 Vì tự tánh nó vốn không tịch

 Nhưng chẳng phải không lời Phật dạy

 Bởi vì chẳng hoại pháp thể tánh

 Tôi nơi Phật huệ cũng chẳng nghi

 Thế nên nay cúng trí vô thượng

 Nếu người tu pháp của Như Lai

 Người ấy tức là chơn Phật tử

 Người ấy xứ xứ đều thọ vui

 Hằng thường xa lìa các khổ não

 Thiện Thệ trí huệ thắng như vậy

 An ổn dẫn đạo các quần sanh

 Chúng tôi nơi đây lìa lòng nghi

 Nay đều cúng dường đấng đáng cúng”.

 Chúng trời Biến Tịnh nói kệ tán thán đức Phật rồi đều yên lặng đứng một phía.

 Đức Thế Tôn thấy chúng trời ấy đứng yên lặng, và biết lòng thâm tín của họ nên hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi đức Phật:

 “Nay Phật Thế Tôn trí thù thắng

 Vì lợi ích đời hiện mỉm cười

 Thập Lực Thế Hùng siêu tất cả

 Mà hay hóa phục các đại chúng

 Giỏi hiểu các pháp đại Đạo Sư

 Phật hiện tướng cười chẳng không nhơn

 Đấng Thế Gian Giải lòng không thiếu

 Ngưỡng mong giải nói nghĩa mĩm cười

 Các đại chúng đây đều một lòng

 Không có loạn tưởng ở chánh niệm

 Lòng vui chiêm ngưỡng núi công đức

 Chỉ muốn được nghe cung kính đứng

 Nơi Đại Luận Sư tự tại Phật

 Nếu được nghe nói đều vui mừng

 Giỏi hiểu các pháp trí quyết định

 Sẽ được làm Phật độ quần sanh

 Nếu ai nơi Phật sanh tịnh tín

 Chắc thành đại trí nhứt thế gian

 Lường biết câu cam lộ vi diệu

 Người nầy thấy được khắp mười phương

 Ai ở trong kiếp đời vị lai

 Sẽ được làm Phật thường thế gian

 Đấng đại Đạo Sư diệu ngôn từ

 Ngưỡng mong nói rõ cho chúng vui

 Nếu ở nơi đấng Đại Thánh Hùng

 Mà sanh kính tin lòng tôn trọng

 Cũng ở chánh pháp sanh tín huệ

 Tất cả các ma chẳng động được

 Nếu hay sanh tín được quyết định

 Tức là Phật tử từ tâm sanh

 Ngưỡng mong Thế Tôn diễn nói pháp

 Do đó đại chúng được trừ nghi

 Nếu có ai đối với chúng sanh

 Tâm từ che chở khắp thế gian

 Trí huệ kiên cố sẽ thành Phật

 Bèn được an trụ Nhứt thiết trí

 Đấng vô thượng trăm phước trang nghiêm

 Ngưỡng mong giải bày trừ lưới nghi

 Chỉ muốn thọ trì pháp Thế Tôn

 Như Lai vì họ hiện tướng cười

 Mong được nghe Phật lời thiện xảo

 Âm thanh tám đức rất vi diệu

 Trước tự được đến nơi thiện đạo

 Sau hay dẫn dắt các quần sanh

 Phật pháp vi diệu là như vậy

 Phật tử an trụ ở trong ấy

 Giống Phật Thế Tôn chẳng đoạn tuyệt

 Chắc được ở lâu tại thế gian”.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo:

 “Mã Thắng nay ông hỏi cớ cười

 Phật vì lợi ích các thế gian

 Ông được phước đức vừa lòng mình

 Phước ấy vô lượng chẳng hết được

 Người trí mới hay hỏi đúng lúc

 Do đó lợi lớn các chúng sanh

 Ông cùng tất cả hàng đại chúng

 Mừng vui một lòng nghe Phật nói

 Chúng trời Biến Tịnh hiện diện đây

 Ở trong pháp Phật đều không nghi

 Tất cả mừng vui lòng tịnh tín

 Dùng kệ khen ngợi Phật công đức

 Trời ấy đã ở đời quá khứ

 Cúng dường ngàn ức do tha Phật

 Cũng hỏi Phật ấy những nghĩa nầy

 Trong tất cả pháp đều không nghi

 Do các nhơn duyên thuở xưa ấy

 Nay nói được kệ tán thán Phật

 Cũng lại tịnh tâm sẽ tán thán

 Hiền kiếp tất cả chư Như Lai

 Trong kiếp Ưu Ba La họ sẽ

 Thành Phật đại lực na la diên

 Giáo hóa chúng sanh bất khả tư

 Dẫn dắt vào nơi thành Niết bàn

 Lúc chư Đại Thánh ấy thành Phật

 Được danh hiệu Phật rất vi diệu

 Nay ta vì ông nói hiệu ấy

 Đồng trong kiếp ấy đều làm Phật

 Hiệu là Pháp Tràng Phật Như Lai

 Thảy đều cứu độ bất tư nghị

 Na do tha chúng nhập Niết nàn

 Các Như Lai ấy diệt độ rồi

 Đốt thân lưu bố những Xá lợi

 Đem Xá lợi ấy đều xây tháp

 Đầy trong quốc độ như rãi hoa

 Bấy giờ tất cả Phật Xá lợi

 Mỗi mỗi thảy đều lưu bố rộng

 Sau mỗi mỗi Phật ấy nhập diệt

 Thảy đều lợi ích các thế gian

 Bất tư nghị do tha chúng sanh

 Cúng dường Xá lợi Phật ấy rồi

 Sẽ được cam lộ diệu Niết bàn

 Tam thế chư Phật đều tán thán

 Nếu ai xưng niệm danh Phật ấy

 Thì được thiện căn thắng vi diệu

 Sẽ được thành tựu đạo hữu học

 Gặp Phật chuyễn được quả thù thắng

 Dường như vô lượng nan tư chúng

 Đều ở chỗ ta trồng căn lành

 Mừng ưa tin thích tâm thanh tịnh

 Sẽ được gặp gỡ Phật Di Lặc

 Chúng Thanh Văn của chư Phật ấy

 Từ Phật ấy đến chỗ chư Phật

 Sẽ được gặp Phật nhập chúng hội

 Đều do cúng dường Xá lợi ấy

 Được nghe lời Phật như vậy rồi

 Tất cả đại chúng sanh hi hữu

 Công đức thắng diệu có oai thần

 Chúng trời Biến Tịnh thanh tín sĩ

 Và hàng đại chúng khắp vui vẻ

 Thảy đều lưu chú hướng Bồ đề

 Được biết Như Lai thế lực lớn

 Thảy đều đảnh lễ chưn Thế Tôn”.

Bài liên quan