“Người nào cầu an vui cho mình mà lại lấy dao gậy não hại kẻ khác, thì sẽ không được yên vui”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ĐAO TRƯỢNG – Câu 131