“Cái hình hài suy già này là cái rừng già tập trung bệnh tật, dễ hư nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Già (Câu 146 đến 150)