Pháp thoại “Một Ngày An Lạc” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu đầu tiên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06/03/2011 (02/02/Tân Mão)

Download MP3