Bài pháp thoại “10 hạnh Phổ Hiền (The Ten Great Vows Of Bodhisattva Samantabhadra)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 36 tại Tu Viện Tường Vân ngày 08/12/2013 (06/11/Quý Tỵ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan