Bài thuyết pháp “Con Đường Xưa Em Đi (The Far Away Path You Went)” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Pháp Quốc) ngày 03/11/2013 (01/10/Quý Tỵ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan