video

Bản Chất Vô Ngã – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 11/11/2006.

Bài liên quan