Triết Lý Vô Ngã – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Nguyên, ngày 06-05-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1904,Triet-ly-vo-nga-A.tsph

Bài liên quan