Tín Tâm – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn, Bình Thuận trong khóa tu 1 ngày an lạc