Bài pháp thoại Đắc Nhân Tâm do Thượng Tọa Thích Chân Tính thuyết giảng ngày 16-09-2017, trong khóa tu Phật Thất lần 86 tại chùa Hoằng Pháp

Bài liên quan