Bài pháp thoại Lười Và Siêng do Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 17-06-2018

Bài liên quan