Pháp thoại “Lục Độ Ba La Mật” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/09/2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

video

Download MP3