Pháp thoại “Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi” được giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/04/2010, tại Thiên Hòa Ni Tự (Bình Dương)

video

Download MP3