Bài pháp thoại “Đổ Nghiệp Là Gì English Subtitle (Karma Ripening)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 08-08-2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM). Và được phụ đề tiếng Anh

Người ta lúc chưa tu thì không thấy gì, nhưng đến khi tu thì gặp đủ chuyện, thấy tâm mình lăng xăng dao động. Thật ra tâm chúng ta lúc nào cũng đổ nghiệp nhưng lúc chưa tu tâm còn ô nhiễm nên không thấy, tới khi tu rồi thì có chút công đức, bắt đầu có chút Định Lực nên mới cảm nhận thấy dòng nghiệp thức này, nhưng vì mới tu Định Lực còn kém nên dễ sanh phiền não mà buông thả theo dòng nghiệp thức này tạo thêm nghiệp nữa, hay là do có một số nghiệp quá khứ phải trả để gạn lọc bớt cho tâm sạch sẽ, vì tâm ta đã tiến bộ, những chủng tử lành trong tâm thức không chịu dung chứa những chủng tử ác, người tu đến khi nào chứng Định Diệt Thọ Tưởng mới không còn thọ nhận dòng nghiệp thức ác này.

video

Download MP3

Bài liên quan