Video thuyết pháp “Người Tu Tịnh Độ Cần Biết” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại đạo tràng Đức Vân (Pháp Quốc) ngày 02/11/2013 (29/09/Quý Tỵ)

video

Download MP3