Bài pháp “Phật Học Và Học Phật” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 10/10/2010, tại chùa Long Thạnh (Vĩnh Long)

video

Download MP3