Bài thuyết pháp “Phật Ở Trong Ta” được thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 06/08/2010 tại Tịnh Xá Ngọc Thành (Thủ Đức, HCM)

Download MP3

Bài liên quan