Vấn đáp: Cách nhìn tích cực về Phật giáo từ biến cố 1975 | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Cách nhìn tích cực về Phật giáo từ biến cố 1975 – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/03dPC6PUEg0 Vấn đáp: Cách nhìn tích cực về Phật giáo từ biến cố 1975 | Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Paris, Pháp, ngày 28/06/2015
Vấn đáp: Tùy duyên, liễu nghiệp | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Tùy duyên, liễu nghiệp – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/FkHv8HsUHqY Vấn đáp: Tùy duyên, liễu nghiệp | Thích Nhật Từ Giảng tai chùa Linh Phong,ngày 04/07/2015

Vấn đáp: Hiến tạng, Hiến xác – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/KhKChEvKtz8 Vấn đáp: Hiến tạng, Hiến xác - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tâm bất động chuyển | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Tâm bất động chuyển – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/ARdYGhoR7xw Vấn đáp: Tâm bất động chuyển | Thích Nhật Từ Giảng tại An Tịnh Đường, Kumagaya, Nhât Bản, ngày 11/06/2015 và đạo tràng Hamamatsu, Nhật Bản, ngày 13/06/2015

Vấn đáp: Các danh xưng trong Phật giáo – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/4oGlWGRsIqU Vấn đáp: Các danh xưng trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghĩa trang Phật giáo | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Nghĩa trang Phật giáo – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/uue4AkwfKVo Vấn đáp: Nghĩa trang Phật giáo | Thích Nhật Từ Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ, ngày 24/06/2015
Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-09-2018

Xem nhiều