Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 05 – cảnh giác không học do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 17/04/2019

video