1
2

Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh

Hậu Hán An Thế Cao dịch

Bản Việt dịch (1) của Thân An – Minh Quý

Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ

***

Kinh Bà La Môn Trốn Tránh Tử Vong

Việt dịch: Thân An – Minh Quý

Nghe như vầy, một thời, Đức Bà Già Bà ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Thành Xá Vệ.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Xưa có bốn vị Tiên người Bà La Môn tinh tấn tu hành thiện Pháp năm loại thần thông, thường lo sợ bị chết.

Bốn vị Tiên người Bà La Môn tinh tấn tu hành ngũ thông thiện Pháp. Suy nghĩ như vầy: chúng ta nên ở nơi nào để được sống mãi trên thế gian.

Lúc đó có một Bà La Môn, tinh tấn tu hành thiện Pháp. Có năm thần thông lớn. Lên trên không gian, ở trong đó chắc không bị chết. Người đó nhập vào không trung thì bị mất mạng.

Người Bà La Môn thứ nhì tinh tấn tu hành năm thần thông, sợ chết mà nhập vào trong biển lớn. Ta ở trong biển chắc không bị chết. Người đó bị mất mạng ở trong biển.

Người Bà La Môn thứ ba. tinh tấn tu hành thiện Pháp. có năm thần thông oai thế. Sợ chết mà nhập vào trong núi, ngay ở trong đó mà mạng chung.

Người Bà La Môn thứ tư đó. Tinh tấn tu hành thiện Pháp năm thần thông. Có đại oai thế. sợ chết mà nhập vào trong đất. Ta ở trong đó sẽ thoát được cái chết. Mà bị chết ở trong đất.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thấy được thanh tịnh không trở ngại. Quán bốn vị Bà La Môn sợ chết, tinh tấn tu hành thiện Pháp có năm loại thần thông. một người ở trên hư không mà chết ở đó, một người nhập vào trong biển mà chết ở đó, một người nhập vào trong núi mà chết ở đó, một người nhập vào đất mà chết ở đó.

Bấy giờ Thế Tôn thấy bốn vị Bà La Môn tinh tấn tu hành thiện Pháp, có được năm loại thần thông oai thế. mà nói kệ rằng.

Không hư không hay biển,

không nhập vào núi đá.

không có nơi chốn nào,

thoát được không bị chết.

Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe những lời Phật nói. Hoan hỉ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 03 – Kính Tăng - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 19 – Suy Nghĩ Thận Trọng - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Uế Tích Kim Cang Thuyết Đà La Ni Thần Thông Đại Mãn Pháp Thuật Linh Yếu Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - Kinh Tạng
 • Kinh Kiến Chánh - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50 - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 28 – Rượi Thịt - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
 • Kinh Sinh - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 22 – Dục Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Môn Lược Thuật Kim Cang Đỉnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng - Kinh Tạng
 • Kinh Bi Hoa – Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng