Uế Tích Kim Cang Thuyết Đà La Ni Thần Thông Đại Mãn Pháp Thuật Linh Yếu Môn

Đường A Chất Đạt Tán dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong rừng Sa La Song Thọ, bên bờ sông Bạt Đề thuộc nơi sinh sống của dòng Lực Sĩ ở nước Câu Thi Na.

Bấy giờ Đức Như Lai sắp vào Niết Bàn. Khi đó có vô lượng trăm ngàn vạn Chúng, 8 Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân … từ 4 phía hướng về Đức Phật kêu khóc, nghẹn ngào, nức nở , buồng thương, sầu não rồi trụ.

Lúc ấy lại có Đại Chúng của chư Thiên, hàng Thích Đề Hồn Nhân… đều đến cúng dường.Chỉ có Mâu Kế Phạm Vương đem các Thiên Nữ y theo 4 mặt vây quanh mà ngồi, trước sau Thiên Nữ có trăm ngàn vạn Chúng cùng nhau vui chơi, nghe Đức Như Lai sắp vào Bát Niết Bàn mà chẳng đết yết kiến thăm hỏi.

Thời các Đại Chúng nói rằng :” Ngày nay, Đức Như Lai sắp vào Bát Niết Bàn. Vì sao Phạm Vương kia chẳng đến ư ? ! Vị vua ấy chắc có Tâm Ngã Mạn mới chẳng chịu đến đây. Đồ Chúng chúng ta nên sai khiến Tiểu Chú Tiên đi đến đấy bắt họ về”

Nói xong liền đốc thúc trăm ngàn Chúng Chú Tiên đến nơi ấy thì nhìn thấy mọi loại Bất Tịnh được dựng làm thành hào. Tiên ấy thấy xong đều bị phạm Chú mà chết. Thời các Đại Chúng cảm thấy quái lạ chưa từng có, lại đốc thúc vô lượng Kim Cương cũng sai hàng Trì Chú tiếp tục đi. Cho đến 7 ngày vẫn không có người nào bắt về được. Đại Chúng thấy việc như vậy lại càng thêm buồn thương.

Bấy giờ Đại Chúng đồng thanh nói Kệ là:

Khổ thay ! Đại Thánh Tôn

Vào Chân ( Niết Bàn ) sao mau thế ? !

Chư Thiên còn quyết định

Không người hô tìm được

Đau thay ! Thiên Trung Thiên

Vào Chân ( Niết Bàn ) như lửa diệt

Thời các Đại Chúng nói Kệ này xong lại càng nghẹn ngào, nức nở, kêu than, gào khóc. Lúc đó Đức Như Lai thương xót các Đại Chúng liền dùng Đại Biến Tri Thần Lực tùy trái tim bên tay trái hóa ra vị Kim Cương Bất Hoại. Tức ở trong Chúng từ chỗ ngồi đứng dậy nói với Đại Chúng rằng:” Tôi có Đại Thần Chú có thể bắt vị Phạm Vương kia”

Nói xong liền ở trong Đại Chúng hiện đại thần thông làm cho 3000 Đại Thiên Thế Giới chấn động theo 6 cách. Cung Trời, cung Rồng, các cung Quỷ Thần thảy đều đổ nát. Liền tự thân bay đến chỗ Phạm Vương, dùng ngón tay chỉ thì mọi thứ vật uế ấy đều biến thành đại địa.

Bấy giờ vị Kim Cương đến đó bảo rằng:” Ngươi thật ngu si ! Đức Như Lai của Ta muốn vào Niết Bàn. Vì sao ngươi không chịu đến ?”

Liền dùng sức Kim Cương Bất Hoại, tinh diệu ngầm chỉ thì vị Phạm Vương phát tâm đi đến nơi Đức Như Lai ngự. Khi ấy Đại Chúng khen rằng:” Đại Lực Sĩ ! Ông hay có thần lực này mới bắt vị Phạm Vương kia đi đến nơi đây”

Thời vị Kim Cương liền bảo rằng:” Nếu có chúng sinh ở Thế Gian bị các Trời, Ác Ma, tất cả Ngoại Đạo gây não loạn, chỉ tụng Chú của tôi 10 vạn biến thì tôi tự hiện thân khiến cho tất cả Hữu Tình tùy ý mãn túc, vĩnh viễn xa lìa sự nghèo túng, thường khiến cho an vui. Chú ấy như vầy: Trước tiên phát Đại Nguyện này:”Quy mệnh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của tôi. Sau khi Đức Như Lai diệt độ , thọ trì Chú này thề độ quần sinh khiến cho Phật Pháp chẳng diệt, trụ lâu ở đời”

Nói Nguyện này xong liền nói Đại Viên Mãn Đà LaNi Thần Chú Uế Tích Chân Ngôn là:

“ Án_ Bút quát hốt lốt, ma ha bát-la ngân na, ngái vẫn trấp vẫn, vi hiệt vi ma na thê. Ô thâm mộ hốt lốt, hàm hàm, phán phán phán, sa ha”

OMÏ _ VAJRA KRODHA MAHÀ PRÀGNÀ_SVABHÀVA _ VIHAVA MANAS _ UCCHUSÏMA KRODHA HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ PHATÏ PHATÏ _ SVÀHÀ

( Phần ghi chú bên dưới thì nói Chân Ngôn này là:

Án_ Bạt chiết-la câu-lỗ đà, ma ha ma la, ha na, ná ha, ma tha, vĩ chỉ la, vĩ đà phòng sa mê, xã trí la mộ đà la. Ô xu sa-ma câu-lỗ đà, hồng, phán tra, sa ha

OMÏ_ VAJRA KRODHA MAHÀ BALA _ HANA DAHA PACA MATHA VIKIRA VIDHVAMÏSAYA JÀTÏHIRA RAMODARA UCCHUSÏMA KRODHA HÙMÏ PHẠTÏ _ SVÀHÀ )

Thời vị Kim Cương ấy nói Chú này xong lại nói rằng:” Sau khi Đức Như Lai diệt độ, tôi thường tụng Chú này. Nếu có chúng sinh tình nguyện thọ trì Chú này, Tôi thường làm Sứ Giả cung cấp cho sự mong cầu được như nguyện. Nay con ở trước Đức Như Lai nói Thần Chú này. Nguyện xin Đức Như Lai ở trong Chân Tế ( Niết Bàn ) chiếu biết cho chúng con.

Thế Tôn ! Nếu có chúng sinh bị nhiều các Quỷ Thần ác gây não loạn mà tụng Chú này đều chẳng thể bị hại , vĩnh viễn xa lìa khổ nạn.

Thế Tôn ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn cầu trị vạn bệnh . Tụng Thần Chú trên 40 vạn biến , nhìn thấy kẻ có bệnh thì trị sẽ có nghiệm, không kể Tịnh và Bất Tịnh , tùy ý sai khiến, con thường tùy theo cho mãn tất cả Nguyện.

Nếu muốn cho cây khô sinh cành lá. Lấy mộ lượng Bạch Giao Hương xoa bôi lên tâm của cây . Lấy cành Dương, Chú vào cây 100 biến, mỗi ngày 3 thời cho đến 3 ngày thì cây liền sinh hoa quả.

Nếu muốn cho suối khô tuôn ra nước. Lấy tro sạch rải chung quanh. Lấy 3 thăng nước hoa ( Hoa Thủy ) trong giếng đổ vào trong suối khô, vào giờ Dần tụng Chú 108 biến thì nước phun vọt ra như bánh xe quay.

Nếu muốn khiến cho núi khô sinh cỏ cây. Lấy con dao bằng thép già chặt khắp 4 phương quanh núi, Chú 3000 biến, mãn 7 ngày thì núi sinh cây cỏ.

Nếu muốn khiến cho Dã Thú quy phục. Lấy An Tất Hương thiêu đốt, hướng về nơi có thú, Chú 1000 biến thì ban đêm Thú ấy đi đến tụ tập ở đầu cửa của người Trì Pháp quy hàng như Lục Súc ( Thú vật nuôi trong nhà ) của nhân gian, tùy ý sai khiến, vĩnh viễn chẳng xa lìa.

Nếu muốn khiến cho Dạ Xoa ( Yaksïa ) tự đến quy hàng. Lấy 10 nhánh Đào Liễu, dùng kéo cắt bằng nhau. Lấy một thạch nước rồi đem nấu sắc còn 5 đấu, ngâm cành Đào Liễu vào rồi lấy ra, Dùng 3 lượng Đinh Hương, 3 lượng Nhũ Đầu Hương, 3 lượng Bạch Giao Hương hò với nước Đào Liễu ấy đem nấu sắc còn lại 5 đấu. Liền để trong một cái chậu bể. Lấy một cành Đào dài 3 thước ( Xích ) quấy nước tụng Chú 100 biến thì tất cả Dạ Xoa, La Sát ( Ràksïasa ) đều hiện đến nói chuyện với người Hành Pháp và thỉnh cầu xin làm Thị Giả của người đó.

Nếu muốn diệt Tâm ác của nhóm Quỷ Thần ác, rắn rết độc, mãnh thú. Lấy tro sạch rải chung quanh hang lỗ của chúng thì chúng tự chui ra. Nhỏ tiếng tụng Chú 100 biến thì nhóm rắn ấy, tất cả trùng thú đều diệt tâm độc chẳng dám gây thương tổn người khiến mau được giải thốt.

Nếu muốn chó dữ không cắn ngưới. Lấy một nắm thức ăn, Chú vào 7 biến rồi cho ăn sẽ vĩnh viễn không cắn người lại chẳng gầm sũa nữa.

Lại có Pháp. Muốn khiến cho Ác Quỷ tự quy hàng người. Lấy 3 đấu nước chứa đầy trong vật khí bằng đồng. Lấy tro sạch lặng lẽ chia cho, tụng Chú này 108 biến thì Quỷ ấy tự đến quy với người đó.

Nếu muốn người ác đến hàng phục. Viết tên họ người ấy đặt dưới chân của Chú Nhân, Chú 100 biến và tâm nghĩ đến người đó ắt người kia đi đến chịu hàng phục, buông bỏ Tâm ốn ghét.

Nếu muốn người ghét nhau. Viết tên hiệu 2 người đó rồi để dưới chân của mình, Chú 210 biến thì các người đó liền xa lìa nhau, chẳng còn yêu kính nhau.

Nếu có người ghét nhau, muốn khiến cho họ yêu kính nhau. Liền viết danh tính của họ để dưới chân của mình, Chú 108 biến thì người ấy liền yêu trọng nhau, vĩnh viễn chẳng xa lìa.

Nếu có người chưa được an vui, muốn khiến cho họ an vui. Lấy tên gọi của người ấy viết dưới bàn chân, Chú 300 biến, nên vì người ấy phát Đại Thệ Nguyện. Vào lúc đó, Ta tự đem vô lượng châu báu ban cho người ấy thảy được sung túc

Lại có Pháp.Nếu người Trì Chú cầu mọi loại Trí, mọi loại Tuệ. Chỉ tụng Chú 10 vạn biến thì tự được mọi loại Đại Trí Tuệ, mọi thứ hạnh lành, biện tài vô ngại, tùy theo ý Hành Giả cần gì thảy đều ban cho.

Nếu Người Trì Chú cầu mọi loại trân bảo, Ma Ni, Như Ý Châu… chỉ chí Tâm tụng Chú, tụ hạn nhiều ít thì Ta liền tự đem đến thỏa mãn điều cầu nguyện.

Nếu muốn trị bệnh cho người. Tác Ấn Đốn Bệnh . Trước tiên tay trái đem ngón trỏ , ngón giữa co đè quấn nhau, liền Chú 100 biến. Dùng Ấn Đốn Bệnh quơ dưới người bệnh 7 lần liền khỏi.

Nếu người bệnh sắp chết, trước tiên kết Ấn Cấm Ngũ Lộ sau đó mới trị thì người bệnh chẳng chết. Ấn này dựa theo Ấn lúc trước , chỉ co ngón vô danh hướng vào trong lòng bàn tay, dựng thẳng ngón út, Chú 100 biến thì bệnh ấy mau khỏi.

Nếu trị bệnh Tà , chỉ ở bên đầu của người bệnh, đốt An Tất Hương tụng Chú thì trừ được bệnh.

Nếu bị bệnh Trùng Độc. Viết tên gọi của người bệnh trên giấy rồi Chú vào, liền khỏi. Trị bệnh Tinh Mỵ cũng như Pháp trước.

Nếu trị người bệnh nằm lâu ngày. Viết tên họ người ấy rồi viết tên họ của Quỷ vùi lấp dưới giường người bệnh. Tụng Chú thì Quỷ ấy mau xưng họ tên, tự hiện thân ra. Sai khiến Quỷ ấy xem việc 3 đời thì mỗi mỗi nói đủ. Hướng về người nói thì bệnh ấy mau khỏi.

Nếu có bệnh Thời Khí. Chú Sư nhìn vào liền khỏi

Nếu muốn khiến Hành Bệnh Quỷ Vương chẳng vào trong địa giới của mình. Vào 10 ngày Trai , tụng Chú này của Ta 1008 biến thì hay trừ bệnh trong vạn dặm

  Xem thêm:

 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Mười Sáu Tôn Phật Trong Kiếp Hiền - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Tì Nại Da Kinh - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Hiền Mạn Noa La - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng