Ý Nghĩa Phát Xuất Từ Kim Cang Đỉnh Du Già Ba Mươi Bảy Tôn Vị

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Đức Năng Nhân Như Lai của Ta thương xót ba cõi sáu nẻo bị mê hoặc thường do nhóm Uẩn, Giới, Xứ mà thọ nhận sinh tử vọng chấp như hoa đốm trong hư không (Không Hoa) tuy không có mà tính là có, còn viên ngọc đeo trên áo tuy có mà lại chẳng hay biết nó nằm trong đấy. Thật là đáng thương!

Nay thu lượm dấu tích rồi ghi lại là: Đức Năng Nhân Như Lai (‘Sakyàmunïi Tathàgata) từ cung Trời Đổ Sử (Tusïita_ Đâu Suất, Hỷ Túc, Diệu Túc) hạ sinh vào đất Trung Aán khởi Hóa Thành để tiếp độ. Do trừ bỏ cái xấu mà vỗ về dậy dỗ. Vì thương xót người có Đại Chủng Tính đã thành thục Pháp Duyên và đến lúc nên giảng nói về giáo pháp của ba sự Bí Mật (Tam Bí Mật Giáo) nên không trụ vào Thân Tự Thọ Dụng mà đến Cung Trời Sắc Cứu Cánh (Akanïisïthïa) nhập vào Tam Muội Bất Không Vương (Amogha ràja samàdhi) triệu tập khắp các Hiền Thánh, cắt bớt thềm bậc của Địa Vị, khai mở Pháp Đốn Chỉ màu nhiệm. Từ biển Kim Cương của Phổ Hiền tuôn ra Sắc Thân gia trì nhiều như số bụi nhỏ. Sau đó diễn nói Mật Ngôn Kim Cương Ngữ Nghiệp của Phổ Hiền, hiển thị Mật Aán Kim Cương Thân Nghiệp của Phổ Hiền, mở bày Mật Tuệ Kim Cương Ý Nghiệp của Phổ Hiền thành Đô Môn Kim Cương Tam Nghiệp cho Hữu Tình. Người chẳng đạt dùng làm sự vận động chi tiết chẳng khác chi trò đùa, trì tụng Văn thì thân thành việc tính toán nhiễm dính. Nào có biết đâu! Hễ vào nơi này thì ra nơi kia, dùng ở nơi cạn thì thành ở nơi sâu. Cũng giống như Kim Cương Thủ Bồ Tát vừa mới cỡi con Toan Nghê (Sư Tử) thì bất chợt Thú Vương phấn khởi dùng móng vuốt ấn vào gò đống làm cho bằng phẳng. Đây là cội nguồn (Nguyên Lưu) chẳng thể luận bàn được cũng chẳng phải là cảnh giới của 3 Thừa 4 Quả. Làm sao dựa theo khả năng thường tình kém cỏi mà đoán đúng được ?!…

Người đạt được liền ở 5 Căn nhập vào Chính Thọ, gánh vác vạn hữu mà chiếu soi Đại Không, dẫn dắt Phật Giới mà tịnh khắp chúng sinh, nhiếp quần tình mà đều hợp một Trí. Sở dĩ người tu hành, trước tiên trụ tướng giống như bắt chước mà thọ nhận lực gia trì vậy.Người ít bợn nhơ thoáng nhìn thấy Pháp Minh liền được Tam Muội Phần. Người thâm nhập sâu xa hiểu rốt ráo cả hai phần Không (‘Sùnya) Sắc (Rùpa) ắt có thể thanh tĩnh khắp cả cho đến Tập Khí, chướng ngại ngăn che (Cái Chướng) đều tự nhiên không còn dư sót. Lặng lẽ chiếu soi cội nguồn Nghiệp Dụng đều thi hành lẽ Bình Đẳng ban bố nghĩa lợi tự tại của Đấng Pháp Vương (Dharmaràja) Tự nhiên biết các Chính Giác Tôn xưa nay thường trụ, Chúng Đại Bồ Đề không có lúc nào không hội hợp cùng nhau. Ngoại Đạo bị ngăn che ở Ngã Chấp, Nhị Thừa bị trì trệ nơi Không Chứng (chứng đắc cái Không) Người gần gũi Tình đánh mất nơi Thủ Xả (Giữ bỏ) Kẻ kém Trí Tuệ bị mê hoặc nơi Hữu (Bhava_ sự có) Vô (Abhava_ sự không có) Chính vì thế cho nên tự phá vỡ thuyền bè chẳng thể đi đếnnơi được. Đến Như (Tàtha) tức là Tâm Phổ Hiền như thế, thâm nhập vào Trí rộng lớn sáng tỏ tròn đầy tức là Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát, tạo phương tiện lớn của Du Già,sau đó hay kiên cố Tâm Bồ Đề, trang nghiêm Tâm Sắc Tướng, mở bày Tâm Pháp Tạng, thành tựu Tâm Thần Thông, tịch trừ Tâm Hý Luận. Ở đấy phát minh Tri Kiến thành tựu chúng sinh, trụ Môn tương ứng làm các việc Phật. Đấy là do Đại Viên Kính Trí, liền có Kim Cương Bình Đẳng hiện thân Đẳng Giác, tức là A Súc Như Lai ở phương Đông trong cái Tháp

Do Bình Đẳng Tính Trí liền có Nghĩa Bình Đẳng hiện thân Đẳng Giác, tức là Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam trong cái Tháp

Do Diệu Quán Sát Trí liền có Pháp Bình Đẳng hiện thân Đẳng Giác, tức là A Di Đà Như Lai ở phương Tây trong cái Tháp

Do Thành Sở Tác Trí liền có Nghiệp Bình Đẳng hiện thân Đẳng Giác, tức là Bất Không Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc trong cái Tháp

Do 4 Trí Như Lai sinh ra 4 Ba La Mật Bồ Tát. Bởi vì mẹ sinh thành dưỡng dục tất cả Thánh Hiền trong Tam Tế (Khoảng trước, khoảng giữa, khoảng sau) đều ở Aán đó mà thành Thân Tự Thọ Dụng của Pháp Giới Thể Tính Trí, tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở chính giửa cái Tháp

4 Thân Cận Bồ Tát tức là 4 Ba La Mật Aán, vô lượng Thể Đại Bi ở đấy mà sinh ra, vô lượng phương tiện ủng hộ ở đấy mà tuôn ra

Ở Thể Bồ Đề Kiên Lao của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Tát Đỏa

Ở Thể Bồ Đề Tứ Nhiếp của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Vương

Ở Thể Bồ Đề Vô Nhiễm Tịnh của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Ái

Ở Thể Bồ Đề Tùy Sở XưngTán của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Thiện Tai

Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bất Động Như Lai trong Kim Cương Uy Trang Nghiêm Giới ở phương Đông. Dùng làm nơi thành tựu Đại Giới Nhẫn Nhục Ba La Mật của tất cả Như Lai

Do Nghĩa Đại Trang Nghiêm của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Bảo

Do Nghĩa Đại Uy Diệu của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Nhật

Do Nghĩa Đại Mãn Nguyện của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Tràng

DoNghĩa Đại Hoan Lạc của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Tiếu

Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bảo Sinh Như Lai trong Bảo Quang Minh Công Đức Giới ở phương Nam. Dùng làm nơi thành tựu Vô Trụ Đàn Ba La Mật của tất cả Như Lai.

Từ Trí Tự Tại Vô Nhiễm của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Pháp

Từ Trí cắt đứt vĩnh viễn Tập Khí của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Lợi

Từ Trí Chuyển bánh xe Đại Pháp của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cuơng Nhân

Từ Trí lìa Ngôn Thuyết hý luận của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Mật Ngữ

Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Vô Lượng Thọ Như Lai trong Liên Hoa Pháp Tạng Giới ở phương Tây. Dùng làm nơi thành tựu Tam Ma Địa Đại Tuệ Ba La Mật của tất cả Như Lai

Từ Môn Công Nghệ khéo léo của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Nghiệp

Từ Môn Giáp Trụ Đại Từ của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Hộ

Từ Môn Điều Phục không sợ hãi của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Nha

Từ Môn Thành Tựu Trụ Trì của tất cả Như Lai sinh ra Kim Cương Quyền

Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bất Không Thành Tựu Như Lai trong Biến Hóa Luân Tác Dụng Giới ở phương Bắc. Dùng làm nơi thành tựu Bất Xả Chúng Sinh Đại Tinh Tiến Ba La Mật của tất cả Như Lai

Vật cầm trên tay của 16 Đại Sĩ đều là Tiêu Xí (Biểu Tượng) của Tam Ma Địa. Nhìn vào vật tìm cầu nghĩa thì có thể hiểu mau chóng.

Đến như tuân theo Chúng Sinh Giới vào 6 Độ Môn ắt từ trong 4 Trí của biển Thể Tính của tất cả Như Lai mà sinh ra 4 Nhiếp Bồ Tát là nhóm Kim Cương: Câu, Sách, Tỏa, Linh để hay Triệu Thỉnh, dẫn dắt, lưu giữ bền chắc, vui vẻ ở tất cả Đạo Trường mà phụng các Giáo Mệnh. Người Trời đắc được sẽ tập hợp mọi Giải Thoát, Thánh Hiền sử dụng sẽ tiếp độ Dòng điên đảo mê muội. Đây là bên ngoài 4 cửa của cái Tháp, giữ gìn Nghiệp Dụng ấy mà trụ Vị vậy

Do nơi phát khởi của 4 Bồ Tát Trí mà các Thánh Nhân chẳng được ở yên nơi Cung của mình, xem xét rồi mau chóng úp bàn tay để tương ứng với lời thỉnh cầu ở mọi phương. Người trụ Chân Ngôn tu hành nếu hay vào Tam Muội đấy liền hay hưng khởi biển mây cúng dường này mà thành tựu hạnh lợi Tự Tha.

Đây là nghĩa lớn của 37 Tôn ở phương chính giữa. Như đây lại trụ vào Đỉnh Sinh Tam Muội mà hiện thân sinh ra từ đỉnh đầu rất nhiều như phương trên của cái Tháp. Sở dĩ riêng có 5 Đỉnh Luân Vương Hội chính vì các Thân sinh ra từ đỉnh đầu đều nhiếp vào 5 Đỉnh Trí Vô Thượng này.Đến như chẳng thể đắc được sự Cứu Cánh chính là Tướng Đỉnh Đầu của Phật, còn đến Thắng Pháp cũng vậy chẳng có thể đắc được bờ mé cho nên gọi là Đỉnh (Usïnïìsïa) vậy.5 Đỉnh Vương ấy lại là Chủ Tể thống lãnh tất cả Chân Ngôn Tôn nên xưng là Vương (Ràja) Trong 5 Đỉnh Luân thì Kim Luân là tối thắng. Nếu chẳng như thế thì ai biết được Pháp thắng tuyệt duy nhất chứ ?…Cho nên từ Quán Tự Tại Bồ Tát trở xuống đều nhiếp bày Quy Mệnh.

Lại ở phương dưới có 16 vị Chấp Kim Cương Thần. Đấy là nơi sinh hóa từ Tâm Bồ Đề Dũng Kiện của tất cả Như Lai cũng hiểu rõ lúc Như Lai tu hành có bao nhiêu Tâm phiền não chướng nhiều như bụi nhỏ đều dùng Kim Cương Tuệ đó mà phá nát. Sau khi Đại Giác thành chủng loại Trí Môn nhiều như bụi nhỏ, dùng Kim Cương Tuệ đó lại hiện ra Thân Bạo Aùc đáng sợ cầm giữ Trí Đại Uy để điều phục hàng khó điều phục. Quát thét ắt có ngàn sự rung động lớn, chỉ nhìn ngó thì Quần Ma sợ hãi lẫn trốn. Sở dĩ Quỷ Mẫu hoảng sợ bỏ chạy, hàng Tượng Đầu (Loài có đầu voi thuộc hàng Tỳ Na Dạ Ca) sợ uy mà lánh xa. Tôn Chủ của Đại Hoặc làMa Hê Thủ La (Mahe’svara) cũng mong được sự sát hại ấy mà thành Chính Giác. Nên biết lúc hướng vào sự phẫn nộ tức là Đại Bi vậy. Hàng Kim Cương này có số lượng nhiều như cát sông Hằng, nay chỉ đề cử 16 Vị thôi, cũng có nghĩa là số bụi nhỏ cũng không ra ngoài số đó.

Ngoài ra hết thảy Bậc Đại Sĩ, Trời, Người đều tùy theo loại thân vui nhìn (Hỷ Kiến) mà bắt thang lên núi Tà, xuống thuyền vào biển Khổ…cũng từ Môn Nghiệp Dụng khéo léo của Đại Nhật Như Lai mà ra. Cho nên Suất Đổ Ba (Stùpa_ Cái tháp nhiều tầng) này có thể nói là tổng lãnh Mật Chỉ của Nhất Thừa (Eka yana) huống chi Đạo Quyền Thực hoàn toàn ở nơi đấy. Đến các nhóm Phổ Hiện Sắc Thân, trăm ngàn Tam Muội, 4 Tâm Vô Lượng, Phương Tiện nhiêu ích, 6 Ba La Mật vận hành theo thứ tự cho đến chẳng rời chỗ ngồi dạo chơi các cõi Phật, cúng dường thừa sự, lợi lạc Hữu Tình…Dùng nghĩa chẳng thể luận bàn xông ướp mà bí mật dời chuyển Chúng Sinh Giới

Như vậy Lý Dụng, ngoài Tu Đa La (Sùtra_ Khế Kinh) hoặc chỉ có danh mục mà không có Pháp cho đến Nghi Quỹ tác dụng đều đủ. Giáo Môn đã khác với các Đại Thừa nên rất khó truyền thụ. Bậc A Xà Lê (Aøcàrye _ Quỹ Phạm Sư) truyền Pháp, gỉa sử tìm được người có Căn Khí ắt trao cho Giới của Bồ Tát Tính, vào Đại Hội Pháp Đàn giữ lấy Hiền Thánh của Kim Cương Giới, trì Kim Cương Thừa Cam Lộ Quán Đỉnh. Sau đó đi vào cửa ngõ của Tâm Phật. Hoặc chẳng biết điều này tức người Thọ Hạnh không có lợi ích và người Truyền Độ bị phạm tội. Cho nên nói rằng:” Đức Phật đã giáng xuống, thay đổi Tướng mà phó chúc “

Thích Ca Sư Tử được Tỳ Lô Giá Na Như Lai truyền thụ cho rồi mới thệ ướctruyền cho Kim Cương Tát Đỏa. Kim Cương Tát Đỏa được rồi, mấy trăm năm sau mới truyền cho Long Mãnh Bồ Tát. Long Mãnh Bồ Tát thọ nhận xong, mấy trăm năm sau lại truyền cho Long Trí A Xà Lê. Long Trí lại trụ giữ hơn mấy trăm năm mới truyền cho Kim Cương Trí A Xà Lê. Kim Cương Trí A Xà Lê dùng sức Bi Nguyện đem lưu diễn ở Trung Quốc. Chỉ mang cái bình, cây Tích Trượng đi đến Thượng Kinh vào niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 7. Đến năm thứ 14 mới gặp được Kỳ Nhân, lại dùng Thệ Ước truyền cho Bất Không Kim Cương A Xà Lê. Sau đó chi nhánh phó chúc là:” Chỉ có Kỳ Nhân như con trưởng của gia đình mới cho thừa kế.Dựa theo điều này mà an Bản Giáo “

Nếu có ai được Quán Đỉnh ấy thì Kim Cương Tát Đỏa luôn luôn trụ ở Thân Tâm người ấy mà bảo vệ Tâm Vương khiến đến được Đạo. Tuy chưa chứng nhập mà Pháp sinh từ đấy, được mang tên Kim Cương. Tùy theo số Bồ Tát đã được nhìn thấy tiếp xúc mà quán về Nhân Bồ Đề vậy.

KIM CƯƠNG ĐỈNH 37 TÔN XUẤT SINH NGHĨA

(Hết)

Niên Hiệu Trinh Hưởng, năm thứ ba, tháng năm, ngày mồng một, hiệu đính xong. Cùng tháng ấy, ngày 24 hiệu đính lần nữa. Văn Tự của Bản lưu hành còn sai sót nhiều, mong được Bản tốt đính chính cho.

TĨNH NGHIÊM (48 Tuổi)

  Xem thêm:

 • Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 133 – Kinh Ðại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 132 – Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả (Anandabhaddekaratta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 134 – Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 1 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng