Cửa Sổ Lớp Học

Tác giả: Trần Quốc Toàn

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2005 

Giọng đọc: Thu Hiền