Hương Quê, Tây Đầu Đỏ Và Một Số Truyện Ngắn Khác – Sơn Nam

608

Hương Quê, Tây Đầu Đỏ Và Một Số Truyện Ngắn Khác

Tác giả: Sơn Nam 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên