Truyện Ngắn Sơn Nam

Tác giả: Sơn Nam

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Kim Phượng