Truyện Ngắn Nam Cao

Tác giả: Nam Cao

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Ngô Hồng