Truyện Ly Kỳ 

Tác giả: Tô Hoài 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phạm Tân