Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

– Đấu Phá Thương Khung là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình.

– Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen)Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục…

– Từ đó cuộc đời của Tiêu Viêm có những biến hóa gì? Gặp được các đại ngộ gì? Thân phận thật sự của Huân Nhi (thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tiêu Viêm) ra sao? Bí mật của gia tộc hắn là gì?

Chương 1

Chương 2-5

Chương 6-9

Chương 10-13

Chương 14-18

Chương 19-23

Chương 24-28

Chương 29-33

Chương 34-40

Chương 41-46

Chương 47-52

Chương 53-58

Chương 59-64

Chương 65-70

Chương 71-75

Chương 76-80

Chương 81-85

Chương 86-90

Chương 91-95

Chương 96-99

Chương 100-103

Chương 104-105

Chương 106-108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113-115

Chương 116-118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122-124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136-138

Chương 139-141

Chương 142-144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150-152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168-170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187

Chương 188

Chương 189

Chương 190

Chương 191

Chương 192-194

Chương 195-200

Chương 201-206

Chương 207-209

Chương 210-212

Chương 213-215

Chương 216-218

Chương 219-221

Chương 222-224

Chương 225-227

Chương 228-230

Chương 231-233

Chương 234-236

Chương 237-239

Chương 240-242

Chương 243-245

Chương 246-248

Chương 249-251

Chương 252-254

Chương 255-257

Chương 258-260

Chương 261-263

Chương 264-266

Chương 267-269

Chương 270-272

Chương 273-275

Chương 276-278

Chương 279-281

Chương 282-284

Chương 285-287

Chương 288-290

Chương 291-293

Chương 294-296

Chương 297-299

Chương 300-302

Chương 303-305

Chương 306-308

Chương 309-311

Chương 312-314

Chương 315-317

Chương 318-320

Chương 321-323

Chương 324-326

Chương 327-329

Chương 330-332

Chương 333-335

Chương 336-338

Chương 339-341

Chương 342-344

Chương 345-347

Chương 348-350

Chương 351-353

Chương 354-356

Chương 357-359

Chương 360-362

Chương 363-365

Chương 366-368

Chương 369-371

Chương 372-374

Chương 375-377

Chương 378-380

Chương 381-383

Chương 384-386

Chương 387-389

Chương 390-392

Chương 393-395

Chương 396-398

Chương 399-401

Chương 402-404

Chương 405-407

Chương 408-410

Chương 411-413

Chương 414-416

Chương 417-419

Chương 420-422

Chương 423-425

Chương 426-428

Chương 429-431

Chương 432-434

Chương 435-437

Chương 438-440

Chương 441-443

Chương 444-446

Chương 447-449

Chương 450-452

Chương 453-455

Chương 456-458

Chương 459-461

Chương 462-464

Chương 465-467

Chương 468-470

Chương 471-473

Chương 474-476

Chương 477-479

Chương 480-482

Chương 483-485

Chương 486-488

Chương 489-491

Chương 492-494

Chương 495-497

Chương 498-500

Chương 501-503

Chương 504-506

Chương 507-509

Chương 510-512

Chương 513-515

Chương 516-518

Chương 519-521

Chương 522-524

Chương 525-527

Chương 528-530

Chương 531-533

Chương 534-536

Chương 537-539

Chương 540-542

Chương 543-545

Chương 546-548

Chương 549-551

Chương 552-554

Chương 555-557

Chương 558-560

Chương 561-563

Chương 564-566

Chương 567-569

Chương 570-572

Chương 573-575

Chương 576-578

Chương 579-581

Chương 582-584

Chương 585-587

Chương 588-590

Chương 591-593

Chương 594-596

Chương 597-599

Chương 600-602

Chương 603-605

Chương 606-608

Chương 609-611

Chương 612-614

Chương 615-617

Chương 618-620

Chương 621-623

Chương 624-626

Chương 627-629

Chương 630-632

Chương 633-635

Chương 636-638

Chương 639-641

Chương 642-644

Chương 645-647

Chương 648-650

Chương 651-653

Chương 654-656

Chương 657-659

Chương 660-662

Chương 663-665

Chương 666-668

Chương 669-671

Chương 672-674

Chương 675-677

Chương 678-680

Chương 681-683

Chương 684-686

Chương 687-689

Chương 690-692

Chương 693-695

Chương 696-698

Chương 699-701

Chương 702-704

Chương 705-707

Chương 708-710

Chương 711-713

Chương 714-716

Chương 717-719

Chương 720-722

Chương 723-725

Chương 726-728

Chương 729-731

Chương 732-734

Chương 735-737

Chương 738-740

Chương 741-743

Chương 744-746

Chương 747-749

Chương 750-752

Chương 753-755

Chương 756-758

Chương 759-761

Chương 762-764

Chương 765-767

Chương 768-770

Chương 771-773

Chương 774-776

Chương 777-779

Chương 780-782

Chương 783-785

Chương 786-788

Chương 789-791

Chương 792-794

Chương 795-797

Chương 798-800

Chương 801-803

Chương 804-806

Chương 807-809

Chương 810-812

Chương 813-815

Chương 816-818

Chương 822-824

Chương 825-827

Chương 828-830

Chương 831-833

Chương 834-836

Chương 837-839

Chương 840-842

Chương 843-845

Chương 846-848

Chương 849-851

Chương 852-854

Chương 855-857

Chương 858-860

Chương 861-863

Chương 864-866

Chương 867-869

Chương 870-872

Chương 873-875

Chương 876-878

Chương 879-881

Chương 882-884

Chương 885-887

Chương 888-890

Chương 891-893

Chương 894-896

Chương 897-899

Chương 900-902

Chương 903-905

Chương 906-908

Chương 909-911

Chương 912-914

Chương 915-917

Chương 918-920

Chương 921-923

Chương 924-926

Chương 927-929

Chương 930-932

Chương 933-935

Chương 936-938

Chương 939-941

Chương 942-944

Chương 945-947

Chương 948-950

Chương 951-953

Chương 954-956

Chương 957-959

Chương 960-962

Chương 963-965

Chương 966-968

Chương 969-971

Chương 972-974

Chương 975-977

Chương 978-980

Chương 981-983

Chương 984-986

Chương 987-989

Chương 990-992

Chương 993-995

Chương 996-998

Chương 999-1001

Chương 1002-1004

Chương 1005-1007

Chương 1008-1010

Chương 1011-1013

Chương 1014-1016

Chương 1017-1019

Chương 1020-1022

Chương 1023-1025

Chương 1026-1028

Chương 1029-1031

Chương 1032-1034

Chương 1035-1037

Chương 1038-1040

Chương 1041-1043

Chương 1044-1046

Chương 1047-1049

Chương 1050-1052

Chương 1053-1055

Chương 1056-1058

Chương 1059-1061

Chương 1062-1064

Chương 1065-1067

Chương 1068-1070

Chương 1071-1073

Chương 1074-1076

Chương 1077-1079

Chương 1080-1082

Chương 1083-1085

Chương 1086-1088

Chương 1092-1094

Chương 1095-1097

Chương 1098-1100

Chương 1101-1103

Chương 1104-1106

Chương 1107-1109

Chương 1110-1112

Chương 1113-1115

Chương 1116-1118

Chương 1119-1121

Chương 1122-1124

Chương 1125-1127

Chương 1128-1130

Chương 1131-1133

Chương 1134-1136

Chương 1137-1139

Chương 1140-1142

Chương 1143-1145

Chương 1146-1148

Chương 1149-1151

Chương 1152-1154

Chương 1155-1157

Chương 1158-1160

Chương 1161-1163

Chương 1164-1166

Chương 1167-1169

Chương 1170-1172

Chương 1173-1175

Chương 1176-1178

Chương 1179-1181

Chương 1182-1184

Chương 1185-1187

Chương 1188-1190

Chương 1191-1193

Chương 1194-1196

Chương 1197-1199

Chương 1200-1202

Chương 1203-1205

Chương 1206-1208

Chương 1209-1211

Chương 1212-1214

Chương 1215-1217

Chương 1218-1220

Chương 1221-1223

Chương 1224-1226

Chương 1227-1229

Chương 1230-1232

Chương 1233-1235

Chương 1236-1238

Chương 1239-1241

Chương 1242-1244

Chương 1245-1247

Chương 1251-1253

Chương 1254-1256

Chương 1257-1259

Chương 1260-1262

Chương 1263-1265

Chương 1266-1268

Chương 1269-1271

Chương 1272-1274

Chương 1275-1277

Chương 1278-1280

Chương 1281-1283

Chương 1284-1286

Chương 1287-1289

Chương 1290-1292

Chương 1293-1295

Chương 1296-1298

Chương 1299-1301

Chương 1302-1304

Chương 1305-1307

Chương 1308-1310

Chương 1311-1313

Chương 1314-1316

Chương 1317-1319

Chương 1320-1322

Chương 1323-1325

Chương 1326-1328

Chương 1329-1331

Chương 1332-1334

Chương 1335-1337

Chương 1338-1340

Chương 1341-1343

Chương 1347-1349

Chương 1350-1352

Chương 1353-1355

Chương 1356-1358

Chương 1359-1361

Chương 1362-1364

Chương 1365-1367

Chương 1368-1370

Chương 1371-1373

Chương 1377-1379

Chương 1380-1382

Chương 1383-1385

Chương 1386-1388

Chương 1389-1391

Chương 1392-1394

Chương 1395-1397

Chương 1398-1400

Chương 1401-1403

Chương 1404-1406

Chương 1407-1409

Chương 1410-1412

Chương 1413-1415

Chương 1416-1418

Chương 1419-1421

Chương 1422-1424

Chương 1425-1427

Chương 1428-1430

Chương 1431-1433

Chương 1434-1436

Chương 1437-1439

Chương 1440-1442

Chương 1443-1445

Chương 1446-1448

Chương 1449-1451

Chương 1452-1454

Chương 1455-1457

Chương 1458-1460

Chương 1461-1463

Chương 1464-1466

Chương 1467-1469

Chương 1470-1472

Chương 1473-1475

Chương 1476-1478

Chương 1479-1481

Chương 1482-1484

Chương 1485-1487

Chương 1488-1490

Chương 1491-1493

Chương 1494-1496

Chương 1497-1499

Chương 1500-1502

Chương 1503-1505

Chương 1506-1508

Chương 1509-1511

Chương 1512-1514

Chương 1515-1517

Chương 1518-1520

Chương 1521-1523

Chương 1524-1526

Chương 1527-1529

Chương 1530-1532

Chương 1533-1535

Chương 1536-1538

Chương 1539-1541

Chương 1542-1544

Chương 1545-1547

Chương 1548-1550

Chương 1551-1553

Chương 1554-1556

Chương 1560-1562

Chương 1563-1565

Chương 1566-1568

Chương 1569-1571

Chương 1572-1574

Chương 1575-1577

Chương 1578-1580

Chương 1581-1583

Chương 1584-1586

Chương 1587-1589

Chương 1590-1592

Chương 1593-1595

Chương 1596-1598

Chương 1599-1601

Chương 1602-1604

Chương 1605-1607

Chương 1608-1610

Chương 1611-1613

Chương 1614-1616

Chương 1617-1619

Chương 1620-1622

Chương 1623-1625

Chương 1626-1628

Chương 1629-1631

Chương 1632-1634

Chương 1635-1636

Chương 1637-1638 (Hết)