Giáo trình Thống kê xã hội học

Tác giả: Đào Hữu Hồ

Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng