Hai Nhà Nghề 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Nguyễn Việt Anh